23874428_1658410137556169_647699357_o.jpg
24726160_1577449998959636_359871124_o.jpg
13.jpg
IMG_20200224_100254.jpg

Wniosek dostępny jest w zakładce "Pliki do pobrania" lub w placówce żłobka (wejście A). Wypełniony i podpisany wniosek, należy przynieść do żłobka.

W terminie od 1 do 30.04 należy dostarczyć załączniki do wniosku (dostępne do pobrania w "Pliki do pobrania"). Proszę zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Wnioski wypełniane w aplikacji NABÓR i dostarczone do żłobka przed 31.10.2023 r., pozostają aktualne do przyszłej rekrutacji - nie ma potrzeby wypełniania nowego wniosku.

Wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla dzieci tj. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz dofinansowania do opłat w żłobku spowodowało konieczność zmiany sposobu naliczania opłaty za opiekę w żłobku oraz jej rozliczanie.

Uchwałą Nr XLIV/540/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 stycznia 2022 r. wprowadzono opłatę stałą w wysokości 700 zł miesięcznie, płatną z góry do 15 dnia każdego miesiąca bez względu na frekwencje dziecka w placówce.

Opłata w miesiącu lutym 2022 r. zostanie naliczona i przekazana Państwu po ogłoszeniu uchwały w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, co za tym idzie termin zapłaty zostanie wydłużony do 28.02.2022 r. bez naliczania ustawowych odsetek.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na obowiązujące rozwiązanie, uprzejmie informuję, że mogą Państwo rozwiązać umowę z dniem 31 stycznia 2022 r. bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Treść uchwały zamieszczono poniżej:

540 obek 1540 obek 2

Szczepienia obowiązkowe i zalecane dzieciom uczęszczającym do żłobka

Po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim część rodziców decyduje się na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej (żłobek, klub malucha). Zwykle takim decyzjom towarzyszą obawy dotyczące sposobu opieki nad dzieckiem, pielęgnacji i kontaktów z innymi dziećmi. Wielu rodziców pyta o zagrożenia epidemiologiczne, choroby, które najczęściej występują wśród dzieci żłobkowych i sposoby zmniejszenia ryzyka nabawienia się choroby infekcyjnej.

W skupiskach dzieci najczęściej dochodzi do chorób przenoszonych drogą kropelkową (ospa wietrzna, grypa, choroby górnych dróg oddechowych, zakażenia pneumokokowe, meningokokowe), infekcji przewodu pokarmowego (głównie biegunki wirusowe, rzadziej bakteryjne). Chorobom zakaźnym sprzyja brak przestrzegania podstawowych zasad higieny, zatłoczenie oraz brak szczepień ochronnych. Ryzyko szerzenia się chorób zakaźnych można zmniejszyć przez:

Praca Opiekunki Żłobkowej, to  praca LEKKA.

W ten sposób wypowiadają się tylko i wyłącznie ludzie bez żadnej wyobraźni, lub/oraz Ci, którzy nie posiadają dzieci lub nie mieli z nimi żadnej styczności. Ale po kolei:

  1. a) Praca w żłobku to PRACA FIZYCZNA

Bo – MAŁE DZIECI TRZEBA NOSIĆ

(dzieci w wieku do roku, lub nieco powyżej; niechodzące)

Broń Boże nie należy tego robić cały czas! Ale trzeba je PRZENOSIĆ do miejsc dla nich nie- lub trudno dostępnych, np. po schodach, lub do kojca. Czasem po to, by je pocieszyć lub pokazać inne otoczenie, np. co jest za oknem, itp.

I tak trzeba robić kilkanaście razy dziennie. Na dziecko. Przez 8 godzin.

Po takim dniu, kręgosłup daje o sobie znać.

Ochrona danych osobowych

W ŻŁOBKU „ZŁOTY PROMYK” w Nowym Tomyślu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu

os. Stefana Batorego 18

64-300 Nowy Tomyśl

         Zgodnie z art. 12,13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej Rozporządzeniem, informuję, że Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 44 22 555

3. Dane osobowe dziecka i rodzica, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych żłobka oraz w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie 6 ust 1 lit. e RODO.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. W budynku Żłobka zainstalowany jest monitoring wizyjny w związku z tym przetwarzane są Pani/Pana dane wizerunkowe.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli prawo odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775), czy archiwizacji.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani? Pana dotyczących, narusza przepisy rozporządzenia.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia opieki w żłobku.